28 mars 2013

Så får vi fler duktiga lärare!

Vem vill du ska utbilda ditt barn? I vems händer vill du lägga barnets framtid? Helst vill du väl att läraren ska vara någon som kan mer än du själv, som är mer kunnig är genomsnittssvensken åtminstone.

Men vad får vi för förtroende för våra skolor om de mest okunniga svenskarna utan problem kommer in på lärarutbildningen? Detta är en ond cirkel. De mest kompetenta kommer inte att vilja bli lärare så länge yrket har låg status, och yrket kommer att ha låg status så länge de mest kompetenta väljer bort läraryrket.

Självklart finns det även kompetenta människor som blir lärare. Men problemet är att det är så få som söker till lärarutbildningen, att även de sämsta kommer in. Det sker inget urval för att få fram de bästa. Detta märker vi av även i lärarutbildningen i Kalmar.

För att bryta den onda cirkeln måste vi avskaffa jantelagen och våga lyfta fram de lärare som utmärker sig och vill vidareutbilda sig. Att en lärare är duktig ska även synas i lönekuvertet. Och om inte kommunerna som arbetsgivare tar detta ansvar får staten göra det. Därför har Folkpartiet och alliansregeringen skapat ett statsbidrag för lärare som gör karriär. Lärare som visar framfötterna som förstelärare eller lektorer ska få en ökad lön med 5 000 respektive 10 000 kr i månaden.

Lärarutbildningen måste präglas av höga krav. Det funkar inte att sänka ribban för att ”alla ska med”, som socialdemokraterna gjorde med högskolan och gymnasiet och hotar att göra igen. Resultatet blir att utbildningen blir sämre för alla, och får lägre status. Den onda cirkeln sluts ånyo.

Lärarnas arbetsmiljö måste även bli positiv och inte urholkas med oändliga dokumentationskrav. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har därför föreslagit lagändringar som ger minskade administrationskrav och minskat dubbelarbete, bland annat genom att avskaffa IUP (individuell utvecklingsplan) som socialdemokraterna införde. Om detta skriver jag tillsammans med Inger Hilmansson (FP) och Lene Polteg (FP) i Barometern: Ge lärarna med tid för eleverna!
Men vi måste också göra något åt de lokala bestämmelserna, för att minska onödig arbetsbelastning för lärarna. I vår budget för Kalmar kommun 2013 lade vi som förslag att kartlägga lärarnas administrativa börda och städa bort all administration som inte regleras i lag. Det är vår uppfattning att lärarnas tid i huvudsak ska läggas på att undervisa och inte på byråkrati.
Läs mer: SvD | Expressen | SR

20 mars 2013

Mer tid i förskolan för "15-timmarsbarnen"

Idag har jag lämnat in denna motion till Kalmar kommunfullmäktige:

Förskolan handlar inte längre bara om barnpassning, utan mer och mer om pedagogisk utveckling för barnen. Barn som fått en gedigen förskoletid är bättre rustade för att klara grundskolan. Ändå är rätten till tid i förskola olika beroende på föräldrarnas situation. Idag har barn till arbetslösa endast rätt till förskola 15 timmar/vecka. Om en vuxen är föräldraledig med ett barn har även syskon endast begränsad rätt till förskola.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har i dagarna aviserat en lagändring som kan ge kommunerna skyldighet att erbjuda 30 timmar förskola/vecka för dessa barn, från ett års ålder. Detta är välkommet, särskilt i fallet med barn till arbetslösa. De barn som växer upp i utanförskap behöver förskolan mest. Det är även där deras jämnåriga kamrater finns.

Här har Kalmar kommun en möjlighet att gå före och erbjuda utökad valfrihet och ökad tid i förskolan redan nu. Det finns många olika sätt att göra detta, beroende på var vi vill lägga ambitionsnivån. Man kan utreda en ökning i 5-timmarsintervall från 20 timmar/vecka ända upp till 40 timmar/vecka.

Andra kommuner ger kreativa lösningar att inspireras av. Hammarö kommun erbjuder föräldrar att öka från 15 timmar till 20 timmar, men betala för de extra 5 timmarna. I Huddinge kommun låter man föräldrarna välja mellan att ha 15 timmar/vecka året runt, eller 25 timmar/vecka under skolterminerna. Det senare ger förskolepersonalen större möjlighet att ta ut semester under loven. Många kommuner erbjuder återbetalning av avgiften om personalen är sjuk och inte kan ta emot barnet. Men det kan även finnas skäl för föräldrar att under perioder välja att ta hand om barnet själva, och då få tillbaka avgiften för de dagarna.

Genom att öka tillgången till förskola kan Kalmar även öka sin attraktionskraft som familjekommun. Det är välkänt att omfattningen och kvaliteten på skola och förskola är mycket viktig då familjer överväger att byta bostadsort. Ofta sammanfaller nytt jobb eller studier med den tid då det är dags för barnen att börja i förskolan och genom att erbjuda en utökad tid i en förskola av hög kvalité kan vi få fler att välja Kalmar.

Varje familj är unik och står inför egna beslut för hur man vill lösa boende, barnomsorg, arbete, föräldraledighet och fritid. Dessa beslut fattas bäst av familjerna själva men kommunen kan ge fler valmöjligheter.

Ökad tid i förskolan kan alltså motverka utanförskap, öka kommunens attraktionskraft och öka familjernas valfrihet. Därför föreslår jag kommunfullmäktige att besluta:

  • Att Kalmar kommun utreder olika möjligheter att tillhandahålla utökad förskoleverksamhet för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande, i enlighet med motionens intentioner.
Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna

19 mars 2013

Rastmiljön på högstadieskolorna

P4 Kalmar har satt luppen på rastmiljön på högstadieskolor. Korridorer upplevs som bullriga och eleverna får inte lika lugna raster som vi vuxna brukar ta för givet på våra arbetsplatser. I ett inslag idag kommenterade jag läget från politiskt håll. Skolan är elevernas arbetsplats lika mycket som lärarnas, och det ska gå att skapa lugnare miljöer utan att det ska behöva kosta en förmögenhet – t ex genom att lägga upp klassernas schemata på ett smart sätt så inte alla elever måste springa i korridorerna samtidigt.

(O)lustigt om skuggsamhälle för papperslösa

Barometerns ledarsida skriver idag om asylpolitiken och de olika regeringspartiernas olika syn på denna, där Moderaterna står för en mer restriktiv politik, vilket migrationsminister Tobias Billström (M) gjort ack så tydligt på sistone:
Men också KD och FP – och i ännu högre grad ett Centerparti som talat om öppna gränser – saknar helhetsansvaret. Bara Moderaterna talar om att avvisningar är den generösa asylpolitikens andra sida, om att ett skuggsamhälle inte är eftersträvansvärt. FP, MP, C och i ännu högre grad S vill ­aldrig tala om denna del av asylpolitiken.
Så lustigt. Jag som trodde att avvisningar och ett skuggsamhälle var baksidan av restriktiv asylpolitik.
Att ytterligare ge ”papperslösa” rättigheter på arbetsmarknaden eller i politiken och stimulera ett parallellsamhälle präglat av exploatering ligger inte i människornas egna intressen.
Så lustigt. Jag som trodde att parallellsamhälle och exploatering uppstod just när man inte låter papperslösa ha rättigheter.

I Folkpartiets förslag till nytt partiprogram föreslår vi för övrigt att asylsökande som får jobb under pågående asylprocess enklare ska kunna växla spår och ansöka om uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. Se där - ett konkret sätt att kombinera medmänsklighet med samhällsnytta! I programarbetet finns en reservation (se bilaga i slutet) från Frida Johansson Metso och Linda Nordlund, som även vill att detta ska omfatta papperslösa. Det tycker jag låter som en självklarhet, och något jag kommer att försöka göra till verklighet när det slutliga programmet antas.

Way ahead of you, Baylan

Socialdemokraternas ex-skolminister Ibrahim Baylan besökte igår Kalmar och talade om att lärarnas administration måste minska. "Jag tycker att vi behöver se över all dokumentation, inte bara omdömena. Det kan också handla om de Individuella Utvecklingsplanerna."

Barometerns journalist frågar träffsäkert: "Det var ju du själv som införde dem?"

Japp, det var socialdemokraterna som införde de administrativa kraven på IUP, men vi behöver lyckligtvis inte återvälja sossar till ministerposter för att få sossarnas politik avskaffad. Alliansregeringen gör det mer än gärna. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) (och jag) aviserade redan i höstas att han vill ta bort IUP, och även kraven på skriftliga omdömen i de årskurser som redan har betyg.

Nu pågår en utredning som ska reda ut detaljerna, men när den är klar kan vi vänta oss en dramatisk minskning av lärarnas administrativa börda, så att de kan lägga mer av sin tid i klassrummet med eleverna!

Rättelse om LAS

I Barometern idag kommenterar jag Folkpartiets förslag till nytt partiprogram, som jag skrev lite om igår. Tyvärr kan man få intrycket av artikeln att FP föreslår att man ska avskaffa LAS, lagen om anställningsskydd. Det vi föreslår är att man förändrar delen om turordningsregler i LAS, inte att lagen avskaffas helt. LAS behövs fortfarande för att skydda folk från att bli uppsagda på helt osakliga grunder.

Att se till kompetens/meriter istället för att räkna anställningsår behövs för att både ungdomar och invandrare ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden utan att bli "ut-LAS:ade" så fort någon på arbetsplatsen måste sägas upp. Alla allianspartiernas ungdomsförbund är tämligen eniga om detta, men i regeringen så stretar Moderaterna emot.

18 mars 2013

Bra början på nytt partiprogram

Idag ska förslaget till nytt partiprogram för Folkpartiet liberalerna presenteras, säger ryktet. Programgruppens ordförande Christer Nylander bjuder oss idag på ett smakprov på DN debatt. Jag har lite mycket att göra just nu och antar att jag inte kommer att hinna läsa sätta mig in i programförslaget än på någon dag, men här är några korta reflektioner kring det som släppts hittills.

Programförslaget visar att "det glömda Sverige" skulle få fler jobb om regeringen leddes av Folkpartiet. Med en flexiblare arbetsrätt kan ungdomar och invandrare äntligen få in en fot på arbetsmarknaden och visa vad de går för, och arbetsgivarna vågar anställa fler. Det är dags att minska klyftan mellan de som har och inte har jobb.

Värnskatten förslås avskaffas och inkomstskatten bli plattare. Det är bra att programgruppen vågar ta de rätta besluten, snarare än de mest populistiska, för att säkra jobben och välfärden. Det är så man skiljer ut ledare från vindflöjlar. Värnskatten, "skatten för de rikaste", är ju kontraproduktiv och står bara för 0,3 % av statens skatteintäkter. Däremot är den en tröskel som hindrar folk från att höja sin inkomst genom vidareutbildning eller mer arbete. Flit och utbildning ska alltid löna sig, och ju mer vi tjänar desto mer skattepengar får vi till den gemensamma välfärden.

Det är bra att programet föreslås heta "Liberalism i globaliseringens tid". Det som kallas globalisering är ju att nästan alla länder idag deltar i marknadsmässig frihandel. Det är en gigantisk seger för liberala värderingar, så det är naturligt att Sveriges liberala parti omfamnar och tar avstamp i globaliseringen. Med det sagt, så tycker jag att debattartikeln var ganska sparsmakad med just de internationella idéerna, fastän jag vet att dessa har diskuterats mycket i programgruppen. Det är väl bara att hålla utkik efter dem i det kompletta förslaget när det publiceras!

SvD

15 mars 2013

Nystart för LUF Kalmar!

I förrgår hade Liberala ungdomsförbundet i Kalmar län årsmöte. Jag fick äran att årsmötestala, och på det välkomna ämnet ”integration” dessutom. Mötet valde Pontus Ydström (bilden) till ordförande för det kommande året. Grattis!

Förbundet antog ett årmötesuttalande som rimmade väl med temat för kvällen. Kalmars löfte om praktikplatser för SFI-studerande invandrare måste bli mer än bara vackra ord. Kommunen ska inte bara tillhandahålla 150 platser, SFI måste även se till att de tillsätts, annars gör de ju ingen nytta!

Vitamininjektion på riksmöte i Västerås!

I helgen hade 700–800 folkpartister från hela Sverige ett härligt möte i Västerås, där vi hade vårt Liberala Riksmöte.

I en paneldiskussion med Manpower, Swedbank och Fihem diskuterade integrationsminister Erik Ullenhag hur vi kan främja integration och bekämpa arbetslöshet bland invandrare och unga. Bemanningsföretag har varit bättre på att fixa jobb åt dessa grupper – kanske för att de kan arbeta sig runt turordningsreglerna i LAS, som jag ser som en stor våt filt över arbetsmarknaden. Folkpartiet vill reformera LAS, men så vitt jag förstår det så hindrar Moderaterna detta från att bli verklighet i regeringen.

Våra Europaparlamentariker Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström talade om behovet av samarbete för att bevara freden i vår krigshärjade kontinent. När EU-opinionen blåser i motvind är det kanske bara vi liberaler som fortfarande står rakryggade för detta. Marit Paulsen berättade om reflektioner från en ung europé: "För mina far- och morföräldrar var fred i Europa en dröm. För mina föräldrar var det en process. För mig är det vardagen."

Engelsmännen har en historielös premiärminister som nu vill folkomrösta om utträde ur EU. Var det så här det lät på mötet, tro?


Jag deltog även på ett bra workshop om hur vi ska få fart på bostadsbyggandet, något som akut behövs i en stad som Kalmar. Det känns som att vår riksdagsgrupp har bra idéer på G. Vi behöver mer flexibilitet och kreativitet, smidigare överklagandeprocesser, och mindre stela regler!

Jan Björklund höll ett bra tal som inledde med att vi måste ha en flyktingpolitik som präglas av medmänsklighet när miljontals människor tvingas fly från Syrien till resten av världen. Vägen till frihet och demokrati är att bejaka globaliseringen, och där är våra huvudfiender såväl Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet:
Det finns de som vill att Sverige ska vara en liten konservburk som vi stänger locket på. Och i den instängda lilla lilla burken ska människor prata om färg på huden och om den enda guden man får tillbe på kvällarna. I den lilla burken som blir trängre och trängre ska vi prata allt mer och mer om hur det var förr och allt mindre och mindre om framtiden. (…) Den dagen Sverige blir ett stängt land så har vi också förlorat en del av vår framtid. (…) Jag läste vänsterpartiets internationella program. Jodå, ordet "globalisering" förekommer hela 14 gånger. Dock inte en enda gång som något positivt, utan enbart som skällsord. Det är en pinsam läsning. Innerst inne längtar de tillbaka till när liberala idéer kunde hållas borta med en mur.
Björklund öppnade även för att även arbetssökande och föräldralediga föräldrar ska ha rätt till minst 30 timmars förskola istället för bara 15. "Barn som lever i utanförskap behöver förskolan mest."

En Kalmardelegation som är stolt över att vara en del av ett parti med lösningar!

Något som andades över hela mötet var arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram, och nu kommer programgruppen att presentera sitt förslag när som helst. Det ska bli spännande!

08 mars 2013

Utbildning A och O för kvinnors rättigheter

Idag på internationella kvinnodagen vill jag uppmärksamma Malala Yousafzai, den 15-åriga pakistanska flickan som i oktober blev skjuten i huvudet av talibaner för att hon trotsade deras förbud mot att låta flickor gå i skola.

Tack vare den medicinska vetenskapen kunde hennes liv räddas - ytterligare ett bevis på att kunskap är mäktigare än religiös barbarism - och Malala har redan återfått förmågan att tala, höra och gå, och fortsätter nu sin undervisning.

Malalas historia är ett föredöme i kampen för kvinnors rättigheter i världen. Hon lär människor att utbildning är det första steget för kvinnor att få makt över sitt eget liv. Jag hoppas att Malala Yousafzai tilldelas Nobels fredspris!