28 december 2011

Idrottshallarna borde räcka även till friskolorna

I Östran kunde vi igår läsa (inte online) att föräldrar på friskolan Södra skolan protesterar mot att eleverna har dålig tillgång till kommunens idrottshallar. Flickorna måste dessutom stå ut med bristfälliga duschutrymmen i Spelefanten.

Vi betalar skatt och lever som de flesta andra kommuninvånare. Det vi vänder oss emot och som skiljer oss åt, är att våra barn blir behandlade som andra klassens medborgare på grund av att de går i en friskola.

Detta är tyvärr inget nytt problem. Det är ett slöseri med kommunens resurser att de centrala idrottshallarna ofta är fullbokade främst på vintern, medan de stundom står tomma på våren och hösten. Enligt uppgift är lokalerna dessutom inte fullt utnyttjade under den tid de är uppbokade. Som jag förstår det så är det främst gymnasieförbundet, som bokar upp sig många månader i förväg.

Visst, jag köper principen att kommunen ger förtur till sina egna skolor. Det är ju faktiskt kommunen som äger lokalerna. Men då ska de inte ge sig själva så låga avgifter att de har råd att boka upp ett halvår i förväg, och utan att avboka när man inte ska nyttja lokalerna!

Jag tog initiativ till en lösning i våras, och fick med mig Alliansen på det i vårt gemensamma budgetalternativ, men S, V och MP röstade ned det. Idén är att variera taxorna med årstiderna, enligt tillgång och efterfrågan. Vi får en jämnare uppbokning över året om det blir lite dyrare på vintern men billigare på våren och hösten. Då måste skolorna prioritera mer på vintern, och bara boka när de verkligen har tänkt ha lektioner. Och då borde det bli fler tider över för friskolorna.

Kommunen skulle dessutom få in mer pengar på det här sättet. Det är ju ett nollsummespel så länge kommunen bara hyr ut till sig själv, men om den kan hyra ut mer till utomstående skolor så innebär det mer intäkter.

Jag skulle även vilja se detta kombinerat med ett öppet, webbaserat bokningsschema på kommunens hemsida. Då kan alla se när en tid har blivit ledig, och ha möjlighet att boka in sig där. Inte bara skolor, utan även föreningar och privatpersoner. Som jag förstår det så finns redan en sådan webb, men bara för internt bruk. Det är bara politisk vilja som saknas för att öppna upp det.

15 december 2011

Samordna fritidsgårdarna närmare skolan

Idag har vi i Folkpartiet liberalerna lämnat in denna motion till Kalmar kommunfullmäktige:

Kommunens fritidsgårdar har sett en minskning i antalet besökare. Delvis kan detta förklaras med minskade kullar av ungdomar i fritidsgårdarnas målgrupper, men även på att fritidsgårdar håller öppet på tider som inte är anpassade efter ungdomars behov. Fritidsgårdarna behöver även bli bättre på att profilera sig och locka till sig tjejerna.

En lösning kan vara ett närmare samarbete mellan fritidsgårdarna och skolorna. I Södermöre har detta samarbete redan startat med gott resultat. Det är i skolorna ungdomarna finns dagtid, det är där man kan nå dem. Det är då relationer byggs upp och fritidsgårdarna kan få ungdomarna intresserade av deras verksamhet.

Idag ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen för kommunens fritidsgårdar. För att fritidsgårdar ska vara optimala är det önskvärt att de är belägna intill eller i skolbyggnader. Folkpartiet Liberalerna anser därför att det är naturligt att ansvaret för fritidsgårdarna ska ligga hos Barn- och ungdomsförvaltningen.

Genom denna ordning skulle samordningsvinster kunna göras som kommer verksamheten till godo. Lokaler och personal skulle kunna koordineras och fritidsverksamhet erbjudas på fler platser med bättre öppethållande, detta i motsats till centralt belägna stora fritidsgårdar dit ungdomar ska bussas.

Folkpartiet liberalerna föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
  • Att utreda möjligheten att flytta ansvaret för fritidsgårdarna från Kultur- och fritidsförvaltningen till Barn- och ungdomsförvaltningen.

14 december 2011

Dra lärdom av ”Bergakonflikten” via nätverk

Idag har jag lämnat in följande interpellation till Johan Persson (S), inför kommunfullmäktige på måndag:

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit projektet Medborgardialog, och inbjuder nu kommuner och landsting till ett nytt utvecklingsprojekt. 5-6 kommuner/landsting ska under 2012-2014 ingå i nätverk syftande till att pröva och utveckla system och metoder för att använda medborgardialog vid hantering av konflikter kring komplicerade samhällsfrågor.

I Kalmar har sedan en tid pågått en konflikt som något missvisande fått namnet ”Bergakonflikten”, som får sägas ha kulimnerat med den stora branden i Berga Centrum för några månader sedan. Men diskussionen om vad vi ska göra härnäst för att skapa trygghet i området är långt ifrån avslutad. Frågan förblir kontroversiell och många är upprörda, även efter tillsättandet av en Bergakommission.

Vad kan vi lära oss av detta? Vad kan vi lära oss av andra kommuner? Vad kan vi själva lära ut för erfarenheter? Detta är frågor som skulle vara lämpliga för Kalmar att diskutera tillsammans med andra i nätverk, med stöd av internationella forskare. Därför tycker jag att det vore lämpligt för Kalmar att deltaga i detta projekt och undrar:
  • Vad säger du om att skicka in en intresseanmälan till SKL å Kalmar kommuns vägnar?

Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna