19 februari 2010

Kommer arenan att vara tillgänglig för alla?

Jag har även lämnat in denna interpellation om tillgänglighet för människor med funktionshinder. Även denna kommer att diskuteras på kommunfullmäktige på måndag, dit allmänheten är välkommen.

Kommer arenan att vara tillgänglig för alla?

Interpellation
till Birgitta Elfström (s), kommunalråd

År 2010 ska samhället ska vara tillgängligt för alla människor oavsett funktionshinder, bestämde riksdagen för länge sen. Nu är vi där, men fortfarande ser vi att inte ens när det byggs nytt, tillvaratas de kunskaper som finns för att konstruera tillgängliga byggnader och miljöer.

Kommunen är trots allt lyckligt lottad, som har flera eldsjälar i personalen som försöker få det att byggas rätt från början. Men arkitekter och byggföretag tycks helt enkelt inte lyssna, och ingen kontrollerar att slutprodukten är tillgänglig. Och sen så står vi där med en byggnad som har kostat miljoner, men ändå inte kan användas av exempelvis rullstolsbunda, synskadade eller hörselskadade kommuninvånare.

Det nya konstmuséet till exempel, byggdes med flera brister, trots höga ambitioner. Hörselslingan fungerar inte som den ska. Yttertrappan av betong kan man inte fästa kontrastmarkeringar på. Bara att fixa kontrastmarkeringarna i efterhand har beräknats kosta över hundra tusen kronor, uppger muséets tekniker Lars-Åke Skareteg.
I Kalmar kommuns handikappråd har vi nyligen diskuterat detta. Enligt Lars Stiernfelt på Fastighetsägareföreningen så räcker det inte att man ställer krav på tillgänglighet vid upphandlingen. Det måste vara inskrivet i detalj i själva byggavtalet, annars är ingen skyldig att ersätta kommunen när byggnaden sen visar sig vara otillgänglig.

Det byggs hela tiden i Kalmar, men ett bygge gör sig extra påmint i debatten just nu: arenan. Nu är det ju inte kommunen som ska äga arenan, men vi har likväl gått in med pengar på flera olika sätt, så kommunen anser uppenbarligen att arenan är en angelägenhet för kommuninvånarna. Då hoppas jag att kommunen företräder samtliga invånare, även de som har funktionshinder. Det kan handla om kontrastmarkeringar så att man ser trappstegen, dörröppnare, ramper för rullstolsbundna, biljettfönster som inte är för högt placerade, eller helt enkelt ändamålsenliga sittplatser där man kan parkera en rullstol.

Med anledning av detta undrar jag:

  • Vilka möjligheter har kommunen i dagsläget, eller har haft tidigare, att ställa krav på att arenan ska byggas tillgängligt, och i vilken grad har dessa krav ställts?
  • Med utgångspunkt i till exempel konstmuséet, vilka lärdomar anser du kan dras för att undvika att det blir fel igen vid nästa kommunala bygge, och vilka åtgärder avser du vidta för att se till att fallgroparna undviks?
Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna

Inga kommentarer: