21 februari 2013

Skolplikt förlängs för nyanlända elever

Skolresultaten för elever som har invandrat till Sverige efter skolstart har sjunkit de senaste åren. Barnen kommer till Sverige i allt högre åldrar och får således färre år på sig i skolan. Detta förklarar stora delar av den sjunkande gymnasiebehörigheten i Kalmar och i riket. Undervisningstid och språkkunskaper är nödvändigt för att dessa elever ska hinna ikapp sina skolkamrater.

Folkpartiet och regeringen genomför därför nu flera åtgärder för att förbättra svenskaundervisningen för dessa barn och unga. Målsättningen är att eleven ska in i ordinarie undervisning snarast, högst ett år i förberedelseklass.

Regeringen ger kommunerna möjlighet att prioritera kunskaperna i svenska; lektionstid ska kunna tas från andra ämnen kunna användas för undervisning i svenska i maximalt ett år. Kommuner som tillsätter extra undervisningstid ska kunna få ett öronmärkt statsbidrag. Om eleven inte har nått målen i svenska förlängs skolplikten tills målen är uppnådda, eller eleven är 18 år.

Igår antog vi i Barn- och ungdomsnämnden årsredovisningen för 2012. Jag noterade särskilt att kalmarelevernas gymnasiebehörighet minskar, och det beror till stor del på de utmaningar som förberedelseklasserna för nyanlända barn står inför. Våra lärare kan göra underverk med eleverna, om de bara får tid på sig. Regeringens förslag om mer undervisningstid och fokus på språkundervisningen känns som helt rätt medicin för att ge dessa barn bättre livschanser!

Läs mer: DN | SvD

Inga kommentarer: