24 januari 2013

Faller LOV utan krav på kollektivavtal?

Jag lämnade igår in den här interpellationen, som kommer att diskuteras inför allmänheten på kommunfullmäktige på måndag. Välkommen att lyssna!
Interpellation

till Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande

föregående kommunfullmäktigemöte fick vi då äntligen besluta om att införa LOV i Kalmar. Motionen om LOV besvarades positivt med den utredning som Omsorgsförvaltningen gjort om en Kalmarmodell för valfrihet i hemtjänsten. Jag ser fram emot att både omsorgstagare och omsorgsgivare ska kunna välja mellan olika alternativ och därmed få mer möjlighet att påverka sin vardag.

Det har dock uppstått en lokal debatt om huruvida denna Kalmarmodell ska innefatta krav på kollektivavtal, och om ett sådant krav är förenligt med lagen. I Östran 19 januari uttalade kommunstyrelsens ordförande att "vi kan skriva in kravet och så länge någon rättslig instans inte sagt att det är otillåtet så gäller det".

Enligt dom 5538-09 från Länsrätten i Skåne år 2009 är krav på kollektivavtal eller liknande i LOV-sammanhang inte förenliga med principerna om ickediskriminering, likabehandling och proportionalitet. Rättsläget är inte helt klart, men konkurrensverket drar slutsatsen att även om det går att ställa krav på kollektivavtalsenlig minimilön, så går det inte att kräva ”kollektivavtal eller motsvarande villkor”.

Med anledning av detta undrar jag:
  • Vilka rättsliga problem ser du i införandet av en Kalmarmodell för valfrihet i hemtjänsten?
  • Om kravet på kollektivavtal för företag som vill leverera hemtjänst inte håller rättsligt, kommer du då att avstyrka ett införande av LOV i Kalmar?
Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna 

Inga kommentarer: