10 juni 2015

Hur säkrar vi trygga miljöer för minskad skadegörelse?

kommunfullmäktige-mötet på måndag har jag bett att få debattera denna fråga med Mattias Adolfson (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Mötet är öppet för allmänheten, kom gärna och lyssna.

Skadegörelse på grundskolor och gymnasieskolor i Kalmar kostar varje år ca 1,2 miljoner kronor. På sommarlovet tenderar skadegörelsen att öka. Det rör sig inte ”bara” om busstreck, utan även om grov, planerad skadegörelse som kan utgöra en fara för liv, t ex vid brand som kan sprida sig till bostäder. Det är förstås inte bara skolbyggnader som kommunen är mån om att undvika skadegörelse på.

En synpunkt som jag hör från flera håll är att det är viktigt att inte ha ytor som är skyddade från insyn. Lindsdalsskolan till exempel har en stor insynsskyddad yta, vilket Folkpartiet påpekade i Samhällsbyggnadsnämnden när detaljplanen utformades för många år sedan. Genom att utforma byggnader och miljöer så att det finns naturlig insyn från omgivningen – bostäder som vetter mot platsen, kanske allra helst med balkong – så drar sig gärningsmännen för att ”komma ut ur skuggorna” och förstöra, eller rentav göra inbrott.

Med åtgärder som belysning, trygghetsvandringar och patrullerande väktare kan man förstås komma en bit, men främst det sistnämnda kan också bli en kostsam historia. Det bästa är ju om en miljö är trygg i sin utformning från första början. Öppet gestaltade områden minskar inte bara risken för skadegörelse utan inbjuder även till mer delaktighet från barn i området.

Kommunen kan säkert vara aktiv på flera håll här redan på planeringsstadiet. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplaner när nya miljöer ska bebyggas. Servicenämnden samråder med arkitekter och ansvarar för att byggnader kommer på plats. Övriga nämnder och styrelser är förstås delaktiga i framtagandet av fastigheter och miljöer för sina respektive verksamheter. Därför var det inte helt självklart för mig vem jag skulle rikta denna interpellation till, och jag hoppas att ordföranden från olika nämnder kan samråda kring svaret så som ni ser lämpligt.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
  1. Vilka rutiner finns, på planeringsstadiet av nya kommunala byggnader och miljöer, där brottsförebyggande hänsyn tas, i synnerhet vad gäller fysisk insyn?
  2. Vilka förbättringar kan göras på detta område?

Björn Brändewall (FP)

Inga kommentarer: