28 april 2014

Vill (S) i Kalmar hindra dig från att välja skola?

Jag diskuterar i eftermiddag denna fråga i kommunfullmäktige, som jag lämnat till Barn- och ungdomsnämndens ordförande Jonas Hellberg (S). Mötet är öppet för allmänheten.
Skolresultaten i Sverige har fallit under 20–25 års tid, det har inte minst visat sig i de PISA-rapporter som publicerats de senaste åren. PISA-rapportens slutsatser var tydliga att de åtgärder som krävs för att få ordning på svensk skola i många fall stämmer överens med de åtgärder som regeringen vidtagit.
PISA-rapporten med stöd av flera internationella forskare slår fast att det fria skolvalet har liten eller ingen effekt på de sjunkande skolresultaten i Sverige. Myndigheten IFAU har visat att det fria skolvalet gett elever i både kommunala och fristående skolor bättre kunskapsresultat, fler som avslutar gymnasiet och fler som läser vidare på universitet. Valfriheten har gett barn och föräldrar möjlighet att välja en skola som passar för just deras behov.
I Kalmar går 530 barn i förskoleklass och årskurs 1–9 i en friskola. Dessutom har många föräldrar aktivt valt en annan kommunal skola för sina barn. En undersökning från Demoskop visar att tre av fyra föräldrar vill ha kvar rätten att välja skola åt sina barn.
Folkpartiet liberalerna välkomnar att folk kan välja mellan olika skolor då vi ser att detta skapar mångfald och driver på och ökar kvalitén även i de kommunala skolorna.
Men Socialdemokraterna i Skåne, vilket är partiets största distrikt, fastslog den 12 april att man vill skrota det fria skolvalet, alltså att föräldrar inte ens ska få välja en annan kommunal skola än den som politikerna anvisat.
Socialdemokraterna har redan på riksnivå gett en försmak av hur de vill begränsa valfriheten. S-kongressen i fjol slog fast att det ska räcka med ett enkelt majoritetsbeslut i kommunfullmäktige, när som helst, för att kräva att upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart nonprofit-aktörer och därmed utesluta de vanligaste friskolorna. S-kongressen beslutade även att ”Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar” när det gäller friskolor, d v s ett veto. För den som vill skapa en bra fristående skola betyder S-politiken givetvis ökad osäkerhet, och det kan bli svårare att etablera långsiktiga aktörer i Kalmar. Socialdemokraterna i Skåne vill gå ett steg längre.
Därför undrar jag:
  • Avser Socialdemokraterna i Kalmar kommun att arbeta för att begränsa valfriheten för föräldrar att välja skola åt sina barn?
  • Anser du som ordförande i Barn- och ungdomsnämnden att de sjunkande resultaten i svensk skola beror på de 6,6 % som har valt att ha sina barn i en friskola sedan friskolereformens införande? 
Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna

Inga kommentarer: