28 augusti 2015

Bygget på Fredriksskans: skjut upp beslut tills man sett till helheten

Igår sammanträdde Kalmarsunds Gymnasieförbunds styrelse och beslutade om ett samrådsyttrande för detaljplanen för Södra Fredriksskans i Kalmar. Gymnasieförbundet har att bevaka att skolidrottens behov tillgodoses när idrottsplaner byggs bort.

Yttrandet som styrelsen antog pekar på att om man får bygga en konstgräsplan på Lindö så kommer skolidrottens behov att tillgodoses. MEN information jag fått från idrottslärare delar inte den uppfattningen. De menar att behoven är mycket större. Det ska även noteras att Lindö ligger utanför detaljplanen, så vi vet inte säkert att det kommer att bli byggt något där i slutändan. (Folkpartiet i Kalmar anser dessutom att Lindö ska bevaras som ”grön lunga” för allmänhetens rekreation och inte bebyggas.)

Som ersättare i styrelsen och enda representant för FP lämnade jag in följande protokollsanteckning. Gerd Åstrand (C), Mörbylånga, och Eva Wahlgren (C), Borgholm, båda ersättare, ställde sig också bakom den.
När C-plan redan försvunnit, och B-plan och konstgräsplanen nu ska tas bort, kommer skolidrotten att ha förlorat totalt tre planer som den tidigare har nyttjat. En (1) nyupprättad bollplan på Lindö kan inte väga upp för detta. Enligt idrottslärare på Stagnelius-, Jenny Nyström- och Lars Kaggskolan behövs minst två fullstora planer utöver A-plan. Den integrerade gräsytan som föreslås i parken är enligt detaljplanen ”inte lämpad för bollspel av hårdare karaktär, typ fotboll eller brännboll”. En bollplan på Lindö skulle dessutom ha svårt att rymmas tillsammans med kastverksamheten där. Att flytta idrottsverksamhet till Lindö eller längre bort kommer att förlänga restiden för eleverna ytterligare och medföra att de får svårt att komma i tid till andra lektioner.

Sammantaget bör beslutsprocessen skjutas upp tills man har en klar bild av hur helheten ska bli. Det vore oklokt att börja bygga bort idrottsplanerna innan man slutgiltigt bestämt vad som ska hända med arenan, läktaren, Lindö och Gymnasten, och hur detta kommer att påverka både skolor och föreningsliv.

Inga kommentarer: