15 juni 2011

Rättvisare villkor för friskolorna?

I Barn- och ungdomsnämnden har vi under våren filat på ett nytt resursfördelningssystem, dvs hur skolpengen/elevpengen och dylikt ska beräknas så att varje elev och skola får det så rättvist som möjligt. Skolpengen ska följa med eleven till den skola hon eller han väljer.

Bland annat kommer vi att kraftigt förstärka kompensationen för bakgrundsfaktorer, så att de barn som behöver mer resurser för att klara kunskapsmålen, ska få det. Det ska t ex inte spela roll om ens föräldrar är låg- eller högutbildade, vilket vi vet ger barn olika förutsättningar i skolan. Denna förändring är bra - skolan ska vara "den sociala utjämnaren" så att alla får chansen att lyckas.

En sak som däremot upprört mig är planerna på att ersättningen för ”administrativa kostnader” föreslås bli mycket lägre för friskolorna än för de kommunala skolorna. De kommunala skolorna ska fortsatt få ersättning motsvarande sju procent av deras skolpeng, men friskolorna ska bara få tre procent! Detta är samma modell som den som har kritiserats i Kalmarsunds gymnasieförbund, och jag har varit tydlig från början med att jag och alliansgruppen inte kan acceptera en sådan diskriminering mot friskolorna. Det ska vara skolpeng på lika villkor.

Idag när vi diskuterade ärendet på nämnden, så kändes det som att majoriteten börjar ansluta sig till vår linje. Vi hade fått se en konsekvensbeskrivning som visade hur den nya resursfördelningen skulle slå mot skolorna/enheterna, och de fristående enheterna får genomgående (med ett undantag) mindre att röra sig med, för flera så innebär det en nedskärning med 15 %! Efter detta talade ordförande Jonas Hellberg (S) om att vi kanske måste diskutera ett resursfördelningssystem där ersättningen för administrativa kostnader är lika för alla skolor.

Denna diskussion kommer säkert att ta en informell vända i kommunledningen innan det blir bestämt. Jag välkomnar om majoriteten ställer sig bakom detta så att vi kan få politisk enighet kring lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor - så lika som vi bara kan få. I augusti fattar vi beslut.

Inga kommentarer: