25 december 2015

Hjälp Kalmarbor att öppna sina hem för flyktingar

På senaste kommunfullmäktige i Kalmar lämnade jag in denna motion:

I och med den stora flyktingströmmen är många av Migrationsverkets boenden överfulla. Tiotusentals personer som fått uppehållstillstånd tvingas fortfarande vara inskrivna på olika asylboenden p g a bostadsbrist.

När många människor trängs ihop på en liten yta, särskilt när de redan är under stor psykisk press och har fått lämna allt bakom sig, uppstår lätt bråk och andra otrevliga situationer. Polisen måste åka runt till boenden i länet och ingripa, och detta tar tid och resurser från deras ordinarie förebyggande arbete.

Att få fram tillfälliga bostäder har visat sig mycket kostsamt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterade nyligen planerna för de omtalade tältlägren. För 3 000 boendeplatser i Sverige beräknas kostnaden bli 500 miljoner kronor – nästan 170 000 kr per boendeplats.

Men vi har faktiskt möjlighet att nästan kostnadsfritt erbjuda våra medmänniskor en tryggare boendemiljö, av en standard som vi själva nog skulle acceptera. Många Kalmarbor bor i stora hus, eller har flera hus på tomten och skulle kunna tänka sig att hyra ut hela eller delar av dem.

Initiativ av denna stil tas på flera håll i landet nu. I Falun finns ett projekt under namnet ”Öppna ditt hem”. Kommunens åtagande består i att hjälpa hyresgäst och hyrestagare att komma i kontakt med varandra, hjälpa till med hyreskontrakt samt upplysa om lagar och regler kring uthyrning. På Falun kommuns hemsida kan bostadsägare fylla i ett formulär för att anmäla sitt intresse.

Om en flykting eller flyktingfamilj får bo i anslutning till en svensk familj istället för på ett trångt asylboende blir det lugnare för alla, och kontakterna som knyts med svenskar gör att en naturlig integrationsprocess påbörjas, vilket borde ligga i inte minst kommunens intresse.

Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige att besluta:
  • Att aktivt uppmuntra och hjälpa Kalmarbor att hyra ut hela eller delar av sina bostäder till flyktingar, i samma anda som Faluns ”Öppna ditt hem” eller liknande.
  • Att följa upp och utvärdera resultatet av denna verksamhet årligen.

Inga kommentarer: