15 september 2012

Våra satsningar på elevhälsan behövs!

Eric Carlsson har varit Kalmar kommuns skolöverläkare i sju år, men går nu i pension. Idag skriver han på Barometens debattsida om sina erfarenheter:
Inom skolans elevhälsa finns bra kompetens men dimensioneringen motsvarar inte behoven. Ingen rektor i Kalmar har därför möjlighet att fullt ut uppfylla skollagens krav på att skyndsamt utreda elevers behov av särskilt stöd om eleven riskerar att inte nå målen eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Nästan varje vecka har jag ställts inför problem där skolans resurser inte räcker till.
Det är jobbigt att läsa svart på vitt hur resursbristen går ut över de mest behövande eleverna. Jag har via Folkpartiet föreslagit en förstärkning av elevhälsan i varenda budget de senaste åren, men socialdemokraterna har röstat nej varenda gång. Stödåtgärder måste sättas in tidigt, annars växer problemen likt en rullande snöboll.

Eric Carlsson ger även förslag på lösningar för framtiden, bl a om en fond för sociala investeringar.
Det finns beräkningsmodeller som visar att samhället gör betydande ekonomiska vinster genom att sätta in insatser tidigt. Ju tidigare ju högre avkastning. Bäst redan i förskolan.
Flera kommuner har börjat inrätta sociala investeringsfonder för att skapa resurser till det. En social investeringsfond i Kalmar skulle kunna frigöra medel så att flertalet elever med neuropsykiatriska svårigheter kan få hjälp att lyckas i skolan.
Jag tycker att detta är en mycket intressant idé. Jag har själv många gånger funderat på de konsekvenser det innebär för samhället att inte fånga upp barns behov tidigt - i alla möjliga sammanhang, inte bara i skolan och i den psykiska hälsan. En del hamnar ”bara” efter i skolan och får svårt att få något jobb, andra hamnar i sådant utanförskap att de faller i missbruk eller slår in på brottets bana och orsakar enorma kostnader för polis, försäkringsbolag och socialtjänst med mera. Förutom det uppenbara, att en individs liv blir fördärvat.

Utmaningen med sociala fonder är bara att hitta trovärdiga kalkyler, och att sedan förmå andra politiker att våga satsa pengar så långsiktigt. Det är en investering med en avkastningshorisonten på flera årtionden, mycket längre bort än nästa val!

Läs hela Eric Carlssons debattartikel!

Inga kommentarer: